طراحی فضای اداری

طراحی شرکت BAUSCH & LOMB

مساحت: 95 متر مربع

مدت زمان طراحی: 30 روز

فعالیت شرکت: واردات داروهای تخصصی چشم

طراحی فضای اداری

فضاهای طراحی شده:

فضای ورودی

طراحی فضای اداری ورودی

در طراحی این شرکت  از جداکننده های پارامتریک برای تقسیم بندی فضاها استفاده شده است.

فضای سالن انتظار

طراحی شرکت

فضای منشی

طراحی فضای اداری

در این طراحی از نورپردازی حرفه ای جهت تامین روشنایی لازم استفاده شده است.

اتاق جلسات خصوصی

طراحی فضای شرکت

در این طراحی از متریال مختلف برای القای حس شادابی به پرسنل شرکت استفاده شده است.

اتاق مدیریت 

طراحی فضای اداری

اتاق مدیر مالی

طراحی فضای شرکت مدیر مالی

اتاق پرسنلی

طراحی فضای اداری پرسنلی

در طراحی این پروژه از المان های خاص برای طراحی دیوارها متناسب با هویت بصری شرکت به کار گرفته شده است.