طراحی فضای اداری

طراحی شرکت پتروشیمی پردیس

مساحت: 160 متر مربع
مدت زمان طراحی 50 روز

طراحی فضای اداری

فضاهای طراحی شده:

فضای منشی

طراحی فضای اداری

در این پروژه دیوارها متناسب با هویت بصری و لوگو شرکت به صورت حرفه ای طراحی شده است.

فضای انتظار

طراحی فضای اداری

فضای مدیریت بخش

طراحی فضای اداری

در این طراحی از نورپردازی حرفه ای جهت تامین روشنایی لازم استفاده شده است.

اتاق کنفرانس

طراحی فضای اداری

در این پروژه به  طراحی مبلمان و اکسسوری اداری توجه شده است.

اتاق مدیریت 

طراحی فضای اداری

در این پروژه طراحی سقف به صورت حرفه ای انجام شده است.

 اتاق پرسنلی

طراحی فضای اداری