طراحی فضای اداری

طراحی خانه مدیران

مساحت: 160 متر مربع

مدت زمان طراحی: 45 روز

طراحی-پروژه-خانه-مدیران

فضاهای طراحی شده:

فضای ورودی

طراحی-فضای-اداری-خانه-مدیران

در طراحی این شرکت  از جداکننده های چوب و شیشه ای برای تقسیم بندی فضاها استفاده شده است.

فضای سالن انتظار

طراحی-فضای-اداری-خانه-مدیران

فضای منشی

طراحی-فضای-اداری-خانه-مدیران

در این طراحی از نورپردازی حرفه ای جهت تامین روشنایی لازم استفاده شده است.

اتاق کنفرانس

طراحی-فضای-اداری-خانه-مدیران

در این طراحی از المان های خاص برای طراحی دیوارها به صورت متناسب استفاده شده است.

اتاق مدیریت 

طراحی-فضای-اداری-خانه-مدیران

در این پروژه طراحی سقف به صورت حرفه ای انجام شده است.

 اتاق مسئول دفتر

طراحی فضای اداری خانه مدیران

یکی از مزایای طراحی این پروژه تامین مبلمان اداری متناسب با طراحی اصلی می باشد.

اتاق مدیر مالی

 

طراحی فضای اداری خانه مدیران